ابنه افضل بابا. افضل‌الدین کاشانی

از آثار جالب هنر عصر است
وی چند رساله در تصوف و سلوک و حکمت به با متنی بسیار فصیح دارد شیوه نثر بابا افضل بسیار پخته و به اصول متقدمان نزدیک است و در رسالات خود کوشیده لغات فارسی را به جای اصطلاحات عربی قرار دهد

این رساله شیوا دربارهٔ تأویل «بسمله» و مشتمل بر فواید فلسفی و عرفانی است.

افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی

.

16
افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی