רופא כל בשר ומפליא לעשות פירוש. ברכת אשר יצר

הברכה, ומוטב: הברכות, מצוינות אצל: י' דוידזון, אוצר השירה והפיוט, ניו יורק תרפ"ט, ב 1466-1463 ברם, לבד מן הקירבה הרעיונית בין הברכה לדברי התנאים, הרי שב'אשר יצר אתכם בדין' לא מסתיימת הברכה
ולכן אוי ואבוי לנפשי בעלי השמות המכריחים למקשה לילד שתלד קודם בא זמנה אמנם, בהמשך מתאר חנוך את האדם כמי ש'אין כל בריאה כמוהו', אך דומה כי אין לפנינו אלא דוגמא נוספת לאופי הסינקרטיסטי של ספר חנוך, אופי הניכר היטב במגילות השונות שהיוו את היסוד לספרים שלפנינו

ורבינו נראה שמפרש כן, אלא שאין נראה לו לגרוס "חללים".

29
ברכת אשר יצר נוסחה ופירושה
ועוד: דכל ברכת הנהנין ביד האדם ליהנות או שלא ליהנות, ומעשה זו הוי בהכרח
ערוך השולחן אורח חיים ו
כמו כן כוללת הברכה פליאה "ומפליא לעשות" על מורכבות ועדינות המערכות הגופניות המשמרות מצב זה, וכן על חיבור ה הרוחנית עם הגוף הגשמי
פרופ' מאיר בר
ברם, אם נעיין בפעלים השונים אזי נראה כי אין 'שהכל ברא לכבודו' ואין 'הכל' אלא היקום, העולם
ב איסבל, עמ' 114 בסוף ההשבעה כתוב: 'ברוך אתא! על ברכות הנישואין, עיין: מ"א בלוך, שערי תורת התקנות, ב, וינה — פרמישלא תרל"ט — תרמ"ד ד"צ, ירושלים תשל"א עמ' 188 ואילך; ע' הילדסהיימר, 'תולדות ברכות אירוסין ונישואין', סיני, י תש"ב , עמ' קז-קיט; י"ל אבידע זלוטניק מחברות מיני קדם, יוהניסברג תש"ב, עמ' 40 ואילך אבילות בפרהסיא סמיכת ברכת אלהי נשמה לאשר יצר הגהות בנוסח ברכת אשר יצר: או אם יפתח בפתח ולא בציריה אחד בפתח מהם, אי בחיריק ולא בציריה אפשר להתקיים, אפילו שעה אחת ראיה משפת המדינה פירוש 'רופא כל בשר ומפליא לעשות' ברכה על ברקים ורעמים
כך, לדוגמא, ידעו הכל שברכת 'בונה ירושלים' מופיעה במקומות שונים בסידור ובנוסחאות שונות בין העדות, אך היה זה היינימן הראשון שהראה מה יש ללמוד מכך, תוך שהוא פורס בפני המעיין את כל הנוסחאות השונות של הברכה — עשרים ושש! מסתבר שעל רקע זה יש להבין את חילופי הנוסחאות כאן ועל כן אמר "רופא חולי כל בשר" ועל ידי זה "ומפליא לעשות", שהנשמה נקשרה בגוף

וזהו שאומר הרא"ש דהוי סמוכה לחבירתה, כלומר: דזה שהש"ס חשבה לראשונה — זהו כפי מנהג הקדושים עצמם.

1
אשר יצר
לא זו בלבד, אלא שכאן נוצרה ברכה 'ארוכה': 'אשר יצר
שושן סודות/אות לד
ומכל מקום ראיתי לגדולים שמברכים מיד כל ברכות השחר
Our Bodies are a Wonderland
עושר רב התעשרה תורת ישראל מיום שהחלו לצאת לאור הדפוס תפילות וברכות שהיו שכוחות בגניזת קהיר