הוראות תכמ. עודכה הוראת 13.9.2 תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים

הוראת תכ"ם, "בחירת ספק זוכה", 7 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 1
במקרה שההתקשרות כוללת מספר רמות של נותני שירותים חיצוניים, שיעור ההנחה יחול באופן אחיד על כלל רמות התעריפים, בהתאם לרמת התעריף שעליו עונה נותן השירותים החיצוני, אלא אם כן נקבע במסמכי המכרז, באופן מפורש, כי המציע נדרש או רשאי להציע שיעור הנחה שונה לכל רמת תעריף ביצוע התשלום בהתקשרות על פי תשומות 2

הוראת קיזוז בהתקשרות עם גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה 2.

12
עודכנה / שונתה הוראת תכם 13.9.0.2 התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים
ערבות טיב תחליף את ערבות הביצוע ותהיה בתוקף מתום תקופת ההתקשרות ועד לסיום תקופת האחריות, בהתאם לאמור במסמכי המכרז
תקנה 19 לתקנות חובת המכרזים
כבר נפסק כי: "כאשר נדרשים למהותה של זכות שמקורה בהסכם, וזו אינה באה לצמצם הוראות חוק, יש לפסוק על פי מה שהיה מקובל על הצדדים, כפי שנקבע באותו הסכם וכפי שעולה ממנו"
תקנה 19 לתקנות חובת המכרזים
בעל תואר אקדמאי ראשון; 1
בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ הבנק ימציא גם הודעה רשמית אודות סמכויותיהם של החתומים על מכתב האשראי
אטימת התיבה נועדה לשמור על עקרון ההגינות והשוויון שהם עקרונות היסוד של כל מכרז ציבורי עת"מ ח-י 32392-01-16 דלתון תכנון וביצוע פרויקטים בע"מ נ' עיריית נהריה 15 מרחק הנסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים למקום מתן השירות עולה על 30 קילומטרים

הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס' 7.

21
תקנה 19 לתקנות חובת המכרזים
במקרה שבו זכה הספק בפנייה פרטנית, רשאית ועדת המכרזים לדרוש ערבות ביצוע, נוסף על ערבות המסגרת
תקנה 19 לתקנות חובת המכרזים
זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים 2
תוספת משמרות הפרשה לפנסיה
ביצוע התשלום ייעשה עם השלמת העבודה הנדרשת או לחלופין בהתאם לעמידה של נותן השירותים החיצוני באבני הדרך בהתאם להצעת המחיר
הוראת תכ"ם, "ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים", מס' 2 הוראת תקנת משנה 19 ב באה לצמצם את פתיחת תיבת המכרזים על ידי גורמים העלולים לנסות להשפיע על ההליך המכרזים, וכן כדי למנוע לזות שפתיים על תקינות ההליך
בעל תואר מקצועי מוכר; 1 התובע טוען כי ההכרעה בשאלת האם יש להכליל את תוספת המשמרות בחשבון שכרו הפנסיוני תלויה בסיווגן של תוספות אלה, האם הן תוספות אמיתיות המותנות בתנאי או חלק משכרו

מעסיק לפחות 3 יועצים עובדים מקצועיים אשר עבודתם מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.

9
עודכה הוראת 13.9.2 תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים
רישום פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים תקנה משנת 19 ד לתקנות חובת המכרזים נותנת ביטוי לעקרון השקיפות במעמד פתיחת תיבת המכרזים: היא מטילה חובה לערוך פרוטוקול אשר יכלול, בין השאר, את מספר ההצעות שנמצאו בתיבה במעמד פתיחתה, את תכולת המעטפות, זיהויין, האומדן אם נעשה אומדן , והמחיר המוצע או המבוקש בהצעות, לפי העניין
תוספת משמרות הפרשה לפנסיה
במקרה שבו הספק ביקש לממש את האפשרות להגשת הוראת קיזוז כתחליף לכתב ערבות ביצוע, בהתקשרויות נשוא סעיף זה, חשב המשרד יבצע בדיקת איתנות פיננסית, אשר נועדה לבדוק את יכולתו של הספק לעמוד בפירעון חובותיו
עודכה הוראת 13.9.2 תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים
אופן ביצוע ההזמנה במערכת, לרבות בחירת מק"ט ההתקשרות בהתאם לסוג השירות המבוקש, יבוצע כמפורט בהודעה, "הנחיות לאופן העבודה במרכב"ה בהתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים"