سوره ق. قراءة سورة ق

۴۲ 43 بی تردید ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم، و بازگشت به سوی ماست برای مشاهده ترجمه ها و تفسیرهای هر آیه روی آن کلیک کنید
۳۷ 38 همانا ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفریدیم، و هیچ رنج و درماندگی به ما نرسید

.

19
متن سوره ق
قراءة سورة ق
سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني

.

15
سوره ق/متن و ترجمه
قراءة سورة ق
قراءة سورة ق

.

26
سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني
متن سوره ق
سورة ق مكتوبة بالرسم العثماني