חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק יחסי

העדר תוצאות במשך הנישואין אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקנינים של בני הזוג, להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני בבוא בית המשפט לבחון את אופן איזון הנכסים, עליו להחיל, בין היתר, גם את עקרון תום הלב
ג בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין תחילה תחילתו של חוק זה ביום ז' בטבת תשל"ד 1 בינואר 1974

תחילה פרק ראשון : הסדר מוסכם 1.

13
חוק יחסי ממון בין בני זוג,
מה שאין כן בנישואין שלא צלחו ששם שני הצדדים יש להם חלק בפירוק הנישואין ובאחריות להכרח של בנית בית חדש
חזקת השיתוף בין בני זוג (מושג)
בני זוג שלא קיים ביניהם הסכם ממון, לפני החתונה, או אחריה, יפעלו לפי הוראות חוק זה
חוק יחסי ממון בין בני זוג
האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט נכח, כי החותמים הבינו את משמעותו והשלכותיו והחתימה בוצעה מתוך בחירה חופשית
הסכם ממון שנחתם על ידי שני הצדדים, יבוא במקום הוראות חוק זה במקרה והוגש נגד אחד הצדדים צו הגנה או כתב אישום בעבירת אלימות
ד בית המשפט או בית הדין שנתן פסק דין לאיזון המשאבים רשאי לעכב את ביצועו אם סבר כי המבקש פועל בחוסר תום לב בעניין התרת הנישואין; ואולם לא יראו סירוב של המבקש לוותר על זכויות שהוא או ילדו זכאים להן על פי דין, כחוסר תום לב או, שהנימוקים המיוחדים להפעלת סעיף 8 2 מתייחסים רק להיבט הכלכלי-רכושי ולא להיבטים אחרים

בהפעלתה חל עקרון השוויון, הנגזר מעקרון תום-הלב ומשקף את תפיסות השוויון של החברה הישראלית.

26
אנציקלופדיה יהודית דעת
ככל שתיקתו של חוק פלוני בדבר תום הלב, והסדר חלקי של חוק אלמוני בסוגיית תום הלב, אין בהם כדי לשלול את תחולתו הכללית של עקרון תום הלב"
חזקת השיתוף בין בני זוג (מושג)
אישור ואימות פרק שני : הסדר איזון המשאבים 3
אנציקלופדיה יהודית דעת
הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין 5א