פקודת הנזיקין נוסח חדש. פקודת הנזיקין (חוק)

מועצה רשאית למנות לעיריה פקידים אחרים, שלא הוזכרו בסעיף 167, למשרות שיש עליהן הרשאה בתקציב השוטף שאושר בהתאם להוראות הפקודה תיקון מס' 77 תשס"א-2001 ב 1 לא מילאו המועצה או ראש העיריה אחרי הצו בתוך הזמן המצוין בו, רשאי הממונה למנות אדם מתאים, למילוי החובה או לביצוע העבודה; תיקון מס' 77 מיום 7
תיקון מס' 77 מיום 7 לא יפוטר פקיד שנתמנה בהתאם להוראות סעיפים 167, 169 ו־170 אלא באחת משתי אלה: 1 הוחלט בישיבת המועצה לפטרו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות משמעת , תשל"ח-1978 לאחר שניתנה הודעה כהלכה לכל חברי המועצה שדבר פיטוריו יידון באותה ישיבה; 2 על פי החלטת בית דין למשמעת לפי החוק האמור בפסקה 1

חשבונותיה של כל עיריה יוגשו על ידי הגזבר לבקורתו של רואה חשבון לעיריות שימונה על ידי השר להלן — רואה החשבון במועד שרואה החשבון ידרוש זאת והוא יבקר אותם; אולם רשאי השר, בהודעה ברשומות, לקבוע שהחשבונות של כל העיריות או של עיריה פלונית לא יוגשו על ידי הגזבר לבקורת רואה החשבון עד לאחר התאריך שיקבע השר באותה הודעה, ובמקרה זה לא תוגש לבקורתו גם הרשימה לפי סעיף 215 בנוגע לאותן עיריות, אלא לאחר אותו תאריך.

15
פקודת הנזיקין
כך בפרשת אלמוגרבי בה אדם שנותח ללא הסכמתו ומבלי שהוסברו לו תוצאות הניתוח נותר נכה לצמיתות ותבע את ביה"ח ב
התיישנות בנזיקין
רשאי ראש עיריה, באישור המועצה, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ שלא על מנת לקבל פרס
פקודת העיריות [נוסח חדש]
כספים שבקופת העיריה מותר להשקיעם בדרך שתחליט עליה המועצה באישורו של השר
השר ושר האוצר יקבעו את מתכונת הדוחות הכספיים, היקפם, הפרטים הכלולים בהם ומועדי הגשתם לממונה על החשבונות, וכן את המועד להגשת הדוחות המבוקרים
תיקון מס' 62 מיום 7 א בתובענה שהוגשה על עוולה תהא הגנה שהתובע ידע והעריך, או יש להניח שידע והעריך, את מצב הדברים שגרמו לנזק וכי חשף עצמו או רכושו למצב זה מרצונו

ד החליטו ראש העיריה או בית המשפט כי חבר המועצה פרש מסיעתו, יודיע על כך ראש העיריה לפקיד הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29 לחוק הבחירות, לא יאוחר מיום קביעת הסיעות לפי סעיף 25 לחוק האמור.

28
על המחאת זכויות בפקודת הנזיקין והשלכותיה על תביעת ביטוח
א לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו - 1 אם הרשה או אישרר את המעשה; 2 אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו; אולם - א מעביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו, אלא אחד מעובדיו העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של המעביד; ב מי שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו מסורה לו, לא יהיה חב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודתו זו
חיים קליר ושות': פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
הזמנת חובה תיקון מס' 88 תשס"ד-2004 170 ג3
פקודת הנזיקין
בתובענה לפי סימן זה לא תהא הגנה לבעלים, אלא אם כן הנזק נגרם עקב אחד מאלה - 1 התגרות של הניזוק בכלב; 2 תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו; 3 הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים