ועדת חוקה. חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר

הוועדה למשפט וחוקה של המועצה הזמנית, כאמור, עוד לא הוקמה וועדת חוקה חוק ומשפט , קיימה דיונים בהצעת החוקה הזו, אך בסופו של דבר ההצעה לא התקבלה, עקב חילוקי דעות באשר לאופי החוקה הנחוץ
אזיקה של עציר לצורך השפלה או שבירה היא בוודאי לא משהו שנגן עליו הוועדה עוסקת ב, ב, בחוקים הרגילים הנוגעים לסדרי ה ולשאלות מתחומי המשפט, ובחוקים כגון: פיזור הכנסת, ועוד

חוק היסוד הראשון נחקק רק בשנת על ידי.

5
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
הטיוטה מורכבת מתשעה חלקים: עקרונות יסוד, רשויות המדינה, בירת ישראל וגבולותיה, שבות, זכויות האדם, מצב חירום, תקציב המדינה, הצבא והכרזת מלחמה, תיקון החוקה
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
כן יש הסבורים כי את כל נושא מעמדם של חוקי הכנסת, חוקי היסוד, וחקיקת החוקה, יש לעגן בחוק יסוד שייקרא "חוק יסוד: החקיקה", שייתן ביטוי חוקתי להחלטת הררי, או יקבע הסדר שונה
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
כל המפלגות שתמכו בחוקה, למעט , ישבו באופוזיציה
חלקם זכו ליחס כשל חוק רגיל אחדים זכו של חוק היסוד כולו או סעיפים מסוימים בו עם השנים קמו עוררין על מעמדם של חוקי היסוד כחלק מן החוקה
בנוסף הם טענו, שחוקה אמורה להתבסס על אמונו של העם בה ואנו איננו יודעים עדיין מה דעתם של היהודים העתידים לבוא שכן המדינה הייתה עוד בתקופה של קליטת עלייה מאסיבית החוקה תהיה בנויה פרקים- פרקים, באופן שכל אחד מהם יהווה חוק יסודי בפני עצמו

מערכות המשפט ואכיפת החוק חשובות, יש לכבד אותן ויש לתקן אותן ומשך עשרות שנים לא בוצעו כמעט רפורמות משמעותיות ולוועדה הזו יש חלק חשוב בתיקון וביצוע הדברים הללו".

12
חוקה (ישראל)
ההצעה התקבלה ב- , על ידי חברי הכנסת, והיא ידועה כ"", אשר קובעת את הדרך לכינון חוקה
ועדת החוקה, חוק ומשפט
כן יש הסבורים כי חקיקתו של צריכה להיות מושלמת בחקיקת "חוק יסוד: זכויות האדם", אשר יסדיר את הנושא הרחב של זכויות האדם באופן חוקתי
חדש לוועדת חוקה: יעקב אשר
כמו-כך, ב-2008 הגישה מסמך הצעת עקרונות יסוד לחוקה לוועדת החוקה של , בה, בין היתר, הדגישה את החשיבות של הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ומדינת כל אזרחיה ובמקביל כמדינה דמוקרטית, ואימוץ גישה מרחיבה כלפי מרכיבי הגדרתה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ו