اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. Banne du’a et procedure quand commence vive dans ene nouveau lacaze

Musannaf ibn Abi Shaibah O Allah! Si li trouve kitchose bon, li garde li secret et si li trouve kitchose mauvais, li propage li
Mo pe demande Toi protection contre le mal de sa lacaze la, so malheur et contre le fait qui li serrer Faire deux rakat namaz nafil et faire dua pou barkat et bienfait dans sa la caze la

Mo pe demande Toi pardon.

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي

.

اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
Banne du’a et procedure quand commence vive dans ene nouveau lacaze
هل صح أن هذا الذكر ( اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ) من أذكار الوضوء؟

.

29
مدونة لجنة صحيح الحديث: حديث اللهم اعفر لي ذنبي ووسع لي في داري
قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي