הגנת הצרכן ביטול עסקה. ביטול עסקה מתמשכת (זכות)

לעיון בנוסח ההנחיות המלא לחצו ממועד פנייתו של הצרכן בדרישה לקבלת החזר עקב חיוב שגוי, רשאי בית העסק לבדוק את טענות הצרכן תוך עשרה ימי עסקים
למידע על גופים שניתן לפנות אליהם לסיוע, ראו "סיוע לצרכנים" בפורטל לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת — לרכישת לטובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור , לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה , בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות; ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור , ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור ובכפוף לתקנות משנה ב עד ה , את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום

בתי המשפט אינם מקבלים התנהגות מעין זו בעין יפה ראו לדוגמה ת"ק 43149-03-14 יותם אמזלג נ' סי.

23
ביטול עסקה צרכנית (זכות)
במקרים אלה על העוסק לפרסם בדף הראשי של האתר, באופן בולט וברור, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול
ביטול עסקה לרכישת רהיטים או מטבחים לפי מידות מיוחדות ⚖️⚖️
הוראות חוק הגנת הצרכן מקילות עם צרכנים בעת ביטול עסקה טלפונית משום שגם המחוקק וגם בתי המשפט מבינים שעסקה טלפונית או דרך האינטרנט בעלת מאפיינים מיוחדים, היא שונה מעסקה פרונטלית בה הלקוח יכול להתרשם טוב הרבה יותר מהמוצר, ובעסקאות טלפוניות עשויים להיות פערי מידע הרבה יותר גדולים בין בית העסק לבין הצרכן
ביטול עסקה
א בסעיף זה — "אדם עם מוגבלות" — כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" — מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" — מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה; "עסקת מכר מרחוק" — כהגדרתה בסעיף 14ג ו ; "תעודת זכאות כעולה" — תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד
למשל, עסקה שנעשית בתערוכה שמתקיימת באולם, מספר ימים בלבד בשנה, היא עסקה ברוכלות הודעת הביטול יכולה להתבצע בעל פה בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק , או בכתב דואר רשום, דואר אלקטרוני או בפקסימיליה
זאת, בלי קשר לשאלה עבור מי נרכש המוצר או השירות אגלה לכם "סוד" — בניגוד למה שאתם יודעים, בתנאים מסוימים, ביטול עסקה טלפונית ניתן לדרוש גם לאחר שחלפו 14 ימים ממועד קבלת המוצר או השירות

כמו כן, על העוסק לציין את מועד סיום העסקה גם על גבי חוזה, אם נערך בין הצדדים או על גבי חשבונית, קבלה או הודעת תשלום.

16
ביטול עסקה צרכנית (זכות)
אם העסקה נעשית באמצעות אתר בחו"ל, חלים עליה תנאי הביטול הקבועים שם
ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים וגם לאחר מכן
כך למשל, אדם עם מוגבלות יכול לבטל רכישת כרטיסי טיסה שהוא רכש עבור בת זוגו גם אם היא אינה אדם עם מוגבלות בתוך 4 חודשים
ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים וגם לאחר מכן
ביטול עסקה לרכישת רהיטים או מטבחים שיוצרו לפי מידות מיוחדות עשויה להיות בעייתית מבחינת בית העסק משום שהוא עשוי להפסיד אלפי, ולעיתים עשרות אלפי שקלים בגין אותה הזמנה