הנחת תפילין שעה. הזמן המוקדם ביותר להנחת תפילין

אך בדיעבד מכיון שיש דיעה מקילה יותר שהיא מזמן עלות השחר כפי שהביא הרמ"א בסי' י"ח סעיף ג' ניתן להקל בזה לפועלים הממהרים לעבודתם, וכפי המבואר במ"ב שם סק"י לכתחלה יש ליזהר מאוד מאוד שלא להניח לפני זמן 'משיכיר' האם יו"ר הכולל יכול לקחת את מלגת הדתות מאברך שנעדר מהכולל כמעט חודש עקב נתק שהיה לו עם הראש כולל? והוא הדין לכל דבר שאינו מקבל טומאה
ומה היו עושים בזמן ה'ראשונים'? אז מה בכל זאת יכול להוות מקור לכך שבפועל מצווה זאת "רפויה בידינו"? קודם כל, האם אתה מניח תפלין של ר"ת בשחרית, ואם כן, יש מחמירים להניח של ר"ת גם במנחה, ואם תפלין של רש"י גדול כמו של חב"ד אצבעים על אצבעים מצוה להניחו במנחה עם ברכה ולדעת שאר האחרונים הנ"ל יש דעות כיצד לנהוג, והנלע"ד כתבתי

נגיד אני רוצה לעשות קריאת שמע ב4-5 בבוקר ככה, מותר לי? אך לברך על טלית ותפילין יברכו לפני עלינו לשבח שזה בערך אחרי 6 או 7 דקות אחרי עלות השחר שבלוח של הישיבה שיטת 72 דקות האם הבנתי את הרב נכון? או דוגמא אחרת: ר' יוחנן, שהקפיד מאוד בתפילין כדברי הגמרא ביומא פו, א , נמנע מלהניח למשך כל היום? תפילין מניחים בכל ימות החול.

19
זמן הנחת תפילין בבוקר
הבנתי שאסור לבקש מהצדיק כי לא הוא המושיע אלא ה'
חולה מעיים לענין תפילין ותפילה
עם זאת, הרבי מקבל את זה שייתכן שברבות היום קרה מצב חמור כזה שלא שונה מבחינה מהותית מהמצב היהודי בימינו שרבים לא הניחו תפילין
מה היה הנוהג המפתיע במשך תקופה בהיסטוריה היהודית שקשור למצוות תפילין, ומה גרם לו?
תשובה: מאת מרן הרב מרדכי אליהו לגבי הרגשת יציאה ולחץ בבטן בעת התפילה ועלייה לתורה
אך לפי הצעתי לעיל ייתכן שהייתה זו דרישה מכל יהודי, ברוח תביעתו המוסרית של ר׳ אהרון הכהן לקיים מצוות כהלכתן וכן מנהג ירושלים, וכפי שצויין בילקוט יוסף חלק א' מהדורת תשמ"ה עמוד קל"ז
ולפי דעתנו אינו מקבל טומאה כיון שנעשה לשימוש עראי, ולכן אם מצאה כתם בלא הרגשה על גבי פד בימי טהרתה, אין הכתם מטמאה, והרי זו טהורה לבעלה לכך מביאים התוספות את דברי הגמרא במסכת שבת בהמשך, שמקבלת את הדברים בהבנה

הנה כי כן, הרבי קורא את דברי הגמרא במסכת שבת המצוטטים בריש הדברים באופן אחר לגמרי.

שאלה בקשר להנחת תפילין וזמני הנחת הפתילין
ועי' בספה"ק הנ"ל בתשובתי הראשונה, ומשם בארה
הזמן המוקדם ביותר להנחת תפילין
המנהג המקובל והנכון הוא להניח תפילין בזמן תפילת שחרית, כיון שאז אנו אומרים בקריאת שמע את הציווי על הנחת תפילין, כדי שלא ייראה שאנו אומרים משהו ולא מקיימים אותו
הזמן המוקדם ביותר להנחת תפילין
למעשה בעיה זאת ראשיתה לא בפרובינצא, ואזור זה לא היה היחיד באירופה שבו לא הקפידו במצוות תפילין בהמשך לשאלתי האם כוונת הרב היא שמניין פועלים יכולים להתפלל לפי עלות השחר של הגר"א שיטת ה90 דקות לפני הנץ, ולהניח טלית ותפילין
כך למשל בין עשרה "מילי דחסידותא" עניינים של התנהגות חסידית, שהיא לפנים משורת הדין , המיוחסים לאמורא רב, נאמר, ש"היה רגיל תדיר בתפילין, ונהג רב ששת אחריו" תשובות הגאונים שערי צדק, קע"ח — ומלשון זו משמע שלא כל תלמידיו עשו כן ע"כ וכתב מרן הגר"ע יוסף חזו"ע תעניות, עמ' שע : וכן הנהיג מרן הראש"ל רב"צ עוזיאל בהיותו בתל אביב בבית הכנסת "אהל מועד", להתפלל בשחרית ט' באב בטלית ותפלין כמו בכל יום, כי הצדיק מעיקרו היה בירושלים

הרי לדברי הגמרא מי שלא מניח תפילין נקרא "פושע ישראל בגופו", וכיצד זה יש מקום להקל כדי כך שהמצווה תהיה רפויה בידינו?! היו מן הגאונים שהעמידו דרישות מינימום בהשכלתו התורנית של המניח תפילין.

שאלה בקשר להנחת תפילין וזמני הנחת הפתילין
הנה מדין תורה אין אשה טמאה אלא אם כן ראתה דם בהרגשה, אבל אם לא הרגישה ומצאה פתאום כתם על גבי הבשר או הבגד, הרי זו טהורה מן התורה
זמן הנחת טלית ותפילין
ואולם, כיון שרק כמה אנשים יחידים עשו זאת — כמו לדוגמא אלישע בעל כנפיים — מחשיבה זאת הגמרא כמסירות נפש במידה שלא מספיקה לפי הראוי למצוות תפילין"
הנחת תפילין בתפילת מנחה
אני מתחיל לעבוד ממש מוקדם ומסיים מאוחר השאלה שלי אם אני מניח תפילין בשעה 4