חוק מבקר המדינה. יחידת לימוד

הטיפול בתלונה משתנה בהתאם למהותה, היא אורכת בין חודשיים ל-3 חודשים כמו כן, המבקר אחראי בפני הכנסת בלבד - מקיים עימה קשרים והתיעצויות, ופעם בשנה - מגיש לה דין וחשבון על ממצאיו בשנה שעברה, וכן המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם בעתיד
בית-משפט זה סירב להתערב, מפני שאם כי עילת הבקשה היה מעשה הפליה העשוי לשמש לבית-משפט זה עילה להתערבות כשיש לו סמכות לכך, התפקיד אשר מילא כאן צבא-הגנה לישראל לא היה תפקיד על-פי כל דין, ועל-כן לא היתה לבית-המשפט הזה סמכות שיפוט לפי סעיף 7 ב 2 האמור על עובדי המשרד העוסקים בביקורת יחולו האיסורים החלים על המבקר לפי , ואולם רשאי המבקר לפי בקשת עובד כאמור, להתיר לו לעשות דבר מהדברים המנויים להלן — הפעילות , אם לדעתו אין בפעילות כדי לפגוע בביקורת או ליצור ניגוד עניינים; אין בהיתר כאמור כדי לפטור את העובד מעמידה בדרישות כל דין או נוהג, המסדירים את הפעילות; תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור , למעט שוטר, סוהר וחייל, על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי — תבורר לפי הוראות , בכפוף

עוד בראשית דרכה הכירה מדינת ישראל בחשיבות ביקורת המדינה.

26
יחידת לימוד
הדו"ח מוגש לידי יושב ראש של הכנסת, וכן לגופים המבוקרים, כדי שיוכלו לתקן את מה שהמבקר המליץ לתקן
הגשת תלונה על גופי מדינה אל נציבות תלונות הציבור (מבקר המדינה)
העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה קודם המצאת הדין וחשבון על פי — בשל זיקתם לבעיה עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת — ימציא המבקר לועדה דין וחשבון נפרד אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם; ואם עשה כן — רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי הצעת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בענין; על ועדת החקירה יחולו הוראות , בשינויים המחוייבים; העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף קטן א , יומצא על ידי המבקר לעיונו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והוא יהיה רשאי, בהסכמת יושב ראש הוועדה, להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה
מוסד ביקורת המדינה: סמכות ואחריות
וכן יש להציג נושאים נוספים שעלו לדיון פרשני
מנגנוני הפיקוח והביקורת המוסדיים- פורמאלים, תפקידם וסמכותם לפקח על רשויות השלטון ולבקר אותן והינם מוגדרים בחוק לטענת העותרים, חוק טל פוגע בעקרון השוויון
בג"ץ פסק שזאת אמורה הרשות המחוקקת לעשות באמצעות חקיקה לנגד עיני המחברים עמדו קריטריונים תאורטיים שלפיהם הם ניסו למדוד את תרומתו של מוסד ביקורת המדינה למשילות דמוקרטית ולשיפור מנהל המדיניות הציבורית: אוטונומיה מקצועית, שקיפות ודיווחיות, ייצוגיות ודרכי מינוי, אפקטיביות ויעילות

דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לעניין זה בלבד או בישיבות סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים ימים אחרי החלטת ועדת הכנסת; על מועד תחילתו יודיע יושב ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימים מראש; חלה תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת לשם קיום הדיון.

16
חוק מבקר המדינה (חוק)
תפקידו וסמכויותיו של מבקר המדינה נקבעו בחוק יסוד: מבקר המדינה, שנת התשמ"ח 1988
תמצית פסקי דין לקראת המבחן
כל אדם רשאי להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור
יחידת לימוד
משימות דומות מוטלות ב על של גוף ציבורי, וב על מבקר פנימי של תאגיד בנקאי
במקרה שהביקורת העלתה חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה, שיודיע בתוך שישה חודשים על דרך טיפולו בנושא ביקורת מנהלית כאמור עשויה להיות אף רחבה יותר מן הביקורת השיפוטית, המתמקדת, על-פי טיבה, בבחינה — האם נפל בהחלטה פגם משפטי
ביקורת המדינה היא אחת מאושיות הדמוקרטיה ההצעה פוגעת ברצף הכהונה כאשר מבקר יוצא וחדש נכנס במקומו

כל ארגון עובדים כולל, וכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שארגון עובדים כאמור משתתף בהנהלתם, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי; ואולם הביקורת על גוף כאמור לא תופעל אלא אם כן החליט על כך המבקר ובמידה שהחליט ובכפוף לאמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן; החליט המבקר להפעיל את הביקורת כאמור, יהיו למבקר כל הסמכויות שהוקנו לו לגבי גוף מבוקר אף לגבי פעילותו של ארגון עובדים כולל, מפעל, מוסד, קרן או גוף כאמור, כאיגוד מקצועי, ובלבד שהמבקר סבור כי הדבר דרוש לצורכי הביקורת על פעילות אחרת שלהם; שר האוצר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים של המדינה, דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה, בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר לאימות הדין וחשבון; כן חייב שר האוצר להמציא במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים של המדינה, מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר לאימות המאזן.

14
מוסד ביקורת המדינה: סמכות ואחריות
מבקר המדינה ציין שבמצב זה "לא נותר למבקר המדינה אלא לקבוע בעצמו, ממקרה למקרה, מה דורש טוהר המידות, ומה מהווה פגיעה בו
משרד מבקר המדינה (גורם ממשל)
הדיון — כאילו ניתן צו-על-תנאי
הגשת תלונה על גופי מדינה אל נציבות תלונות הציבור (מבקר המדינה)
המציאות שתיווצר תהיה כמו כאילו השנים מולכים יחדיו והמציאות הזאת לא אפשרית"