תורה קיד. ילקוט שמעוני תורה קיד

דבר אחר: בשעה שנעקד על גבי המזבח, תלה עיניו למרום והביט בשכינה ג דריי אבות זענען ביי אונז דאָ אברהם, יצחק, יעקב, זכרונם לברכה
תלמיד רשע — מאחיה השילוני: "ואחיהו לא יכול לראות כי קמו עיניו משיבו", שהעמיד ירבעם הרשע מה אספרה, מה אדברה, אױסכאַ! אמר להם הקב"ה: בעיניכם הוא גדול, בעיני הוא קטן, שנאמר: "הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד"

Four are the Mothers ארבע אימהות.

7
פסחים קיח א
God is the master of the revealed universe God is the one and the only Creator
תהילים פרק קיד
Draytzn iz men bar mitzvah, tzvelf zenen di shvotim, elf zenen di shterm, tzen zenen di gebot, nayn khedoshim trogt men, akht teg iz der bris, zibn zenen di vokhnteg, zekst zenen di Mishnayes, finf zenen di Khamushim, fir zenen di Imes, dray zenen di Oves, tzvey zenen di lukhes, un einer is Got, un Got is einer, un vayte keyner
קיד
הן עשו אחי איש שעיר, גבר שיידן, כמה דאת אמר: "ושעירים ירקדו שם"
בטובה שהשפיע לו והכי משמע כי טוב כי לעולם חסדו חסד הוא עושה לעולם בכי טוב כלומר בטוב שנתן לו: עשיר בשורו עני בשיו
Ten are the ten Commandments עשרה דיבריא · · · · רמז קיד רבי יצחק פתח: "ולא תקח שחד" וגו'

דבר אחר: לאדם גדול שהיה לו טרקלין נאה ומשובחת, והיו שכניו שורפין קש ותבן ומעלין עשן בעד החלון, הלך וסתם את החלון.

23
Устаревший браузер
Twelve are the tribes of Israel Tzvelf zenen di shvotim צװעלף זענען די שבֿוטים 13
תהילים פרק קיד
מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבר וכיוצא ואמר: שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדשה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעברות חס ושלום, רחמנא לצלן רחמנא לשזבן אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העברות שרגילין בהם חס ושלום ואם יעשו להם חק קבוע וחיוב חזק ללמד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד וכל עקר מגמתו וחפצו
תהילים קיד
Thirteen is a bar mitzvah, twelve are the tribes, eleven are the stars, ten are the Commandments, nine months you're carried, eight days till the bris, seven are the weekdays, six are the books of the Mishnah, five are the fifths of the Torah, four are the Mothers, three are the Fathers, two are the tablets, and one is God, and God is one, and there is no other